#RaviVisvesvarayaSharadaPrasad German software giant SAP to cut 3,000 jobs as


#RaviVisvesvarayaSharadaPrasad https://t.co/ycpthMvvuk German software giant SAP to cut 3,000 jobs as revenue jumps 11 per cent YoY

#RaviVisvesvarayaSharadaPrasad #German #software #giant #SAP #cut #jobs